คำสั่งจังหวัด งดเดินทาง 14 วัน

วันที่ 3 พ.ย.2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 233/2564 เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก

โดยกำหนดให้หมู่ที่ 1 บ้านสบแม่รวม (หย่อมบ้านโป่งสะแยน) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก เป็นระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 11 พ.ย.2564

และขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แต่ในเคหสถาน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ย งโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ย งต่อการสัมผัส CV-19

คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พบผู้ติด CV-19 เป็นกลุ่มก้อน โดยมีผู้ติดเพิ่ม 10 คน ยอดสะสม 23 คน และคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19

เห็นว่าเพื่อให้การควบคุมและป้องกันในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรกำหนดเป็นพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ย งสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหา CV-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ย งต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุม CV-19 ในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*