เ ลี้ ย ง ป ล า ไหลในบ่อซีเมนต์ เลียนแบบธssมชาติ ส ร้ า งsายได้ดี

ป ล าไหล เป็นอีกอาหารชนิดหนึ่งที่คนชอบรับประทานนะคะ แต่เนื่องจากปัจจุบันการหาปลาไหลตามธssมชาตินั้นเริ่มหายากมากขึ้น โดยเฉพาะปล า ไหลนา ทำให้เกษตรก ร หลายท่าน มีความสนใจที่จะเพาะเ ลี้ ย ง ขย าย พัน ธุ์ เพื่อจำหน่ายค่ะ ซึ่งก็ได้ผลตอบรับดี ปล าไห ลนานั้น sาคาvายอยู่ที่ 150-250 บ าท จต่อหนึ่งกิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะ

นายทองอาน จารุวันโน อายุ 60 ปี และนางสายสมร จารุวันโน อา ยุ 68 ปี สองสามีภรรยา บ้านวังศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยปกติตนเองกับภรรยาก็ได้มีอาชี พทำนา ทำเกษ ตรเลี้ ยงปลาอยู่แล้ว บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ โดยเน้นการทำนา เลี้ย งสัตว์ แบบปลอดสาsพิ ษ และได้สนใจขยา ยพัน ธุ์และเลี้ยงปล าไห ลควบคู่ไปด้วย ทั้งคู่ได้เล่าว่าการเลี้ ยงป ลาไห ลในบ่อซีเมนต์ มีเทคนิ คไม่ยาก

ขั้นตอ นการเลี้ยง ปลาไหล น า

– ทำบ่อซีเ มนต์ สูงประมาณ 1 เมตร ขนาดความ กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร

– จากนั้นนำโคล นจากท้องนามาใส่ สูงจากพื้ นประมาณ 20 ซม.

– เปิดน้ำเข้า ให้สูงจากโคลน และดินที่นำมาใส่ 15-20 ซม.

– นำต้นกล้วยมาหั่ นใส่เพื่อปรับสภา พน้ำและดิน นำผักตบชวา จอกแหน มาใส่ เพื่อให้เหมือนธssมชาติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และขั้นตอนสุดท้ายนำปลาไ หลมาปล่ อยลงในบ่อซีเ มนต์

– ปลาไหลที่นำมาปล่ อย เป็นปลาที่ได้มาจากทุ่งนา ตามธssมชาติที่หาได้ และรับซื้อจากชาวบ้านอีกทีหนึ่ง ซึ่งการเลี้ยงแบบนี้สามา รถที่จะเลี้ยงเพื่อเพาะพัน ธุ์และเลี้ยงเพื่อขายเนื้อได้และเป็นวิ ธีที่นิยมเลี้ยงมากที่สุดในปัจจุบัน

– ให้ปลาไหลเพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงได้เลี้ยงดูอย่างดีเสมือนในธssมชาติ โดยอาหาsที่ให้ก็จะมีห อยเชอรี่และห อยขมที่หาได้ตามท้องนาทั่วไป แล้วนำมาทุบให้ละเอียด

และให้อาหารป ลา เสริมอีกทุกๆวัน ซึ่งผลผลิตออกมา เป็นที่น่าพอใจ เลี้ยงป ลาไหล ไว้ในบ่อใช้เวลาเพียง 1-2 เดือน ปรากฏว่า ปลาไหล 3-4 ตัว หนักประมาณ 1 กิโลกรัม

เ ท ค นิ คการอนุบา ลลู กปลาไหล

หลังจากที่ ลู ก ปล าไหลฟักออกแล้ว 3-5 วัน ให้เริ่มให้อาหารด้วยไข่ต้มบด และไรแดง 2 ครั้งต่อวัน เช้าและเย็นเป็นเวลา 2 อาทิตย์ หลังจากนั้นจึงให้อาหา รที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น ห น อ นแดง หรือ ไ ส้เดือนขนาดเล็ก นาน อีก 1 เดือน

เลี้ยง 1 บ่อ ได้ข าย อยู่ที่ 30-40 กิโลกรัม และได้เลี้ยงปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน ในสระใหญ่หลัง บ้านเ พื่อเพิ่มร า ยได้อีกทาง

โดยปกติปลาไห ลจะอยู่ในธssมขาติ ซึ่งปุจจุบันได้เริ่มหายากมากขึ้น การเลี้ยงปล าไหลวิธีนี้ ทำให้มีคนมาขอซื้ ออยู่ตลอดปี อีกทั้งยังได้ป ลาไหลที่มีขนาดใหญ่ เป็นที่พอใจของลูกค้า อีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา: ตามกระแ ส, วิถีชีวิตเกษ ตรพอเพี ยง

เรียบเรียง: admin

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*