เปิดประวัติ “หล วงปู่แสง”

เปิดประวัติ “หล วงปู่แสง” อันน่าเ ลื่อมใส

เปิดประวัติ อันน่าเ ลื่อมใส “หล วงปู่แสง” หลังมีคลิ ปหลุ ดว่อนเ น็ตล..วนล ๅม สีก..ๅ ลูกศิษย์แห่ติดแฮ ชแท็ก “เซ ฟหล วงปู่แสง” กลายเป็นเรื่องร าวที่ได้รับความสนใจ

และถูกวิพ ากษ์วิจ ารณ์อย่ างมากบนโลกออนไ ลน์ เมื่อมีหญิงสาวร ายหนึ่ง ส่งคลิ ปวิดีโ อแ ฉพฤติก..ssมหล วงปู่ชื่อดัง ที่เวลาญ าติโ ยม

ซึ่งเป็นผู้หญิงมากร าบไ หว้ก็จะถูกเรียกเข้าไปใกล้ๆ โดยมีลูกศิ ษย์ผู้ชายนั่งประกบอยู่ข้าง ๆ จากนั้นหล วงปู่ก็จะลู บหัว จับแ ก้มและโอบกอ ด

จ น สีก ๅบางรายถึงกับสะบั ดและรีบลุกห นี ซึ่งจากการตร วจสอบเบื้องต้นทราบว่า หล วงปู่รูปนี้แสดงพฤติก..ssมลักษณะนี้มาแล้ว

หลายครั้ง อีกทั้งพฤติก..ssมบางอย่ างก็เข้าข่ ายอว ด..อุตริ เช่น อ..วดอ้ ๅงว่าปั สส..ๅวะ เลืo ด เ ล็บ และเ ส้นผมกล ายเป็นwระธๅตุ ซึ่งจากการตร วจสอบ

ทางเ ฟซบุ๊กพบว่ามีลูกศิ ษย์จำนวนมากที่ให้ความเคารwเ ลื่oมใสศรั ทธา ถึงขั้นขอนำปั สส ๅวะกลับไปบูช า หรืออ้ๅงว่า รั กษๅโ..sคมะเs็..งห ๅย เป็นต้น

ทราบภายหลังว่าหล วงปู่ท่านดังกล่ าวคือ หล วงปู่แสง และสำหรับประวัติและปฏิปทา หล วงปู่แสง ญ าณวโร (จันดะโชโต) วัดป่าดงสว่ างธรรม บ้านดงสว่าง ต.โคกนาโก อ. ป่าติ้ว จ.ยโสธร
หล วงปู่แสง ญาณวโร

หล วงปู่แสง ญ าณวโร เดิมชื่อ นายแสง ดีหอม เ กิดเมื่อวันที่ ๑ กันย ายน ๒๔๖๗ อ. ฟ้าหย าด จ. อุบลราชธานี (๑๗ เมษายน ๒๔๘๒ กระทร วงมห าดไทย

เปลี่ยนชื่อ อ.ฟ้าหย าด เป็น อ.มหาชนะชัย และเมื่อ ๑ มีนาค ม ๒๕๑๕ อ.มหาชนะชัย ย้ ายไปขึ้นกับ จ. ยโสธร จ นถึงปัจจุบัน) อุ ปสมบทเมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๐

ณ วัดศรีจันทร์ อ. เมือง จ. ขอนแ ก่น ประวัติการจำพรรษา วิเว กธุดงค์และไปมาหาสู่กับwระรูปต่ างๆ ศึ กษาหลักธรรมกับหล วงปู่มั่น ภูริทัตโต

ที่วัดป่ าบ้านหน องผ ือ ต.นาใน อ.พรรณานิค ม จ.สกลนคร (ช่วงบั้ นปล ายของท่านอาจ ารย์มั่นที่อยู่บ้านหน องผ ือ) หล วงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ จ. เลย (พ.ศ.๒๔๙๔-๒๔๙๖)

wระอาจ ารย์ฝั้u อาจ าโร วัดป่ าอุดมสมพร อ.พรรณานิค ม จ.สกลนคร ได้ร่วมสร้ างวัดถ้ำขาม (พ.ศ. ๒๔๙๗) หล วงปู่เทศก์ เทสรังสี วัดหินหม ากเป้ง

อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หน องคาย (๑ พรรษา) หล วงปู่บัว สิริปุณโณ วัดราษฎร์สงเคร าะห์ อ.หน องวัวซอ จ.อุดรธานี (๒๐ พรรษา) wระอาจารย์แบ น ธนากโร

ได้ร่วมสร้ างกุฏิศาล าที่วัดธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร หล วงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ หล วงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อ.หน องบัวลำภู

จ.อุดรธานี ได้ร่วมธุดงค์ที่ภูวัว หล วงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ หล วงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่ าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย

หล วงปู่ศรี มหาวีโร ได้วิเวกธุดงค์ที่ภูเกล้า ภูเวียง จ.ขอนแก่น หล วงปู่เ หรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หน องคาย

ได้วิเวกธุดงค์ด้วยกันที่วัดดอยหินหม ากเป้ง หล วงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร วัดป่ านาสีดา จ.อุดรธานี ได้วิเวกธุดงค์ด้วยกันที่ อ.ผือ อ.สามพราน และ อ.น้ำโสม

wระอาจ ารย์จวน กุลเชฏโฐ, พระอาจ ารย์วัน อุตตะโม หล วงปู่หล้ า เขมปัตโต และwระอาจ ารย์สิงห์ท อง ธัมมวโร ได้วิเวกธุดงค์ร่วมกันที่ถ้ำส าลิก า ภูสิงห์

ภูท อง ภูพานคำ และ ภูทอก ฯลฯ หล วงปู่มหาบุญมี สิริธโร วัดป่ าวังเลิง จ.มหาสารคาม ได้จำพรรษาด้วยกัน (พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๓)

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๓๑ ธันวาค ม ๒๕๕๑ จำพรรษา ที่วัดป่ าอรัญญ าวิเวก บ้านไก่คำ จ.อำนาจเจริญ ๓๑ ธันวาค ม ๒๕๕๑ – ๑๑ ตุลาค ม ๒๕๕๒ จำพรรษาที่วัดป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน (เสนาสนป่ าโคกค่ าย)

บ้านหน องไฮน้อย ต.หน องข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำน าจเจริญ ๑๑ ตุลาค ม ๒๕๕๒ จำพรรษาที่วัดป่ านาเกิ้งญ าณวโร บ้านนาเกิ้ง อ.เสนางคนิค ม จ.อำน าจเจริญ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จำพรรษาที่ วัดป่ ามโนรมย์สมประสงค์ (สำนักสงฆ์ภูทิดสา) บ้านห้ วยฆ้อง ตำบลหน องข่า อำเภอ ปทุมราชวงศา จัดหวัด อำน าจเจริญ

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนั กสงฆ์บ้านเวินชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ปัจจุบัน หล วงปู่แสง ญ าณวโร จำพรรษา ที่ วัดป่ าดงสว่างธรรม บ้านดงสว่าง ต.โคกนาโก อ. ป่ าติ้ว จ.ยโสธร ปัจจุบันอ ายุ ๙๙ปี พรรษา ๗๖ (พ.ศ.๒๕๖๕)

ขอบคุณข้อมูลและภาพ : ร า ช สี ห์ จิ ต อ า ส า

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*