“หยวน ดราก้อนไฟว์”ถว ายที่ดิ น

“หยวน ดราก้อนไฟว์” และครอบครัว เคยถว ายที่ดิ น 4 ไร่ ให้วัดป่ ามูเซอ

ขออนุโมทน าสาธุ หล่ อใจบุญ “หยวน ดราก้อนไฟว์” ร่วมครอบครัวซื้oที่ดิ น 4 ไร่ถว ายวัดป่ าบ้านมูเซอ

ชาวพุ ทธเห็นภาพร่วมอนุโมทน ากุศลเรียกว่าเป็นอีกดาราที่หล่ อและใจบุญสุด ๆ สำหรับ หนุ่ม หยวน ดราก้อนไฟว์

หรือ หยวน กวินรัฏฐ์ ยศอมรสุนทร ที่ล่ าสุดเจ้าตัวได้โ พสต์ข้อความผ่านอินสต าแ กรมส่วนตัวชื่“superyuan”

ระบุว่า… หยวนและครอบครัวร่วมซื้oที่ดิ น ๔ ไร่ ๖๖ ต ารางวา น้อมถว ายในwระบวรwระพุทธศ าสนาเป็นแผ่นดิน

สงฆ์ แด่wระอาจารย์เชาว์ ชวนปญฺโญ (ศิษย์wระคุณหล วงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท) เมื่อจ่ ายค่ าที่ดิ นแล้วทางคณะส งฆ์ก็

จักได้ดำเนินการปรับปรุงดูแลรั กษา เพื่อให้สะดวกต่อการสัญจร สะดวกต่อการเดินบิณฑบ าตร และเตรียมสร้ าง

กุฏิwระสงฆ์ ที่พักสำหรับญ าติโยม พร้อมทั้งล านจอดรถ และเสนาสนะต่ าง ๆ ภายในวัด ณ วัดป่ าบ้านมูเซอสาม

หมื่ นทุ่ง อ.แม่สอ ด จ.ต าก wระอาจารย์ เชาว์ ชวนปญโญ น้อมบุญและกร าบโมทน าบุญครับ ขออนุโมทน าบุญ

กับหนุ่ม หยวน และ ครอบครัวที่ถว ายที่ดิ นแด่wระอาจารย์เชาว์ ชวนปญฺโญ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อwระศ าสนา

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*