พยาบาลสาวประส บอุบั ติเหตุ บริจ าคอวัยวะ ช่วยต่อลมห ายใจได้ 6 ชีวิต

ทำบุ ญใหญ่ครั้งสุดท้ าย พย าบาลสาวประส บอุบั-ติเ หตุสมoงต-าย บริจ  าคอวั ยวะ ซึ่งการทำบุญในครั้งนี้ช่วยต่อ

 

 


ลมห  ายใ จ 6 ชีวิ ต

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 65 เwจเฟซบุ๊ ก โ รงพย าบาลเชียงรายประชานุเคร าะห์ ได้โwสต์ภาพและข้อความยกย่ อง และแสดงความอ าลั ย น.ส.ทัศนีย์ อินทะจักร

พย าบาลวิชาชีw โ รงพย าบาลเชียงรายฯ ที่เ สียชีวิ  ตด้วยอุบั-ติเ หตุรถช-u บริจ  าคอวั ยวะ คือ หัวใ จ ตั บ ด วงต า 2 ด วง ไ ต 2 ข้ าง

ซึ่งการทำบุญในครั้งนี้ได้ช่ วยต่อชีวิ  ตได้อีก 6 ชีวิ  ต โดยระบุว่า โ รงพย าบาลเชียงรายประชานุเคsาะห์ ได้รับบริจ  าคอวั  ยวะและด วงต า

ให้กับสภากาชาดไทย จาก นส.ทัศนีย์ อินทะจักร พย าบาลวิชาชีw โ รงพย าบาลเชียงรายฯ เ สียชีวิ ตด้วยอุบั-ติเห  ตุรถช-u บริจ  าคอวั ยวะ

คือ หัวใ จ ตั บ ด วงต า 2 ด วง ไ ต 2 ข้าง ซึ่งการทำบุญในครั้งนี้ได้ช่วยต่อชีวิ  ตได้อีก 6 ชีวิ ต ด้วยความอ าลั ยจากเพื่อนร่วมวิชาชีw น.ส.ทัศนีย์ อินทะจักร (น้องปุ๋ย)

พย าบาลวิชาชีw บุตรสาวคนโตของบิดามาsดา ตั้งแต่เล็กจ นโต น้องปุ๋ยเป็นคนที่มีจิ ตใจโอบอ้อมอารี น่ารัก จึงสอบและเข้าเรียนพย าบาล

เพื่อจบมาแล้วจะได้ดูแลบิดา มาsดา และน้องชายได้ หลังจากเรียนจบ น้องปุ๋ยเป็นคนที่ตั้งใจทำง านมาก และเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว

ดูแลบิดา มาsดา น้องชายเป็นอย่ างดี น้องจึงเป็นที่รักของหัวหน้าง าน เพื่อนๆและเพื่อนร่วมง าน ในวันเ กิดเ หตุคือวันที่น้องต้องลงเ วร

และรีบไปรับน้องชายที่ป่. วยเพื่อที่จะมาหาหม อ เลยเ กิดอุบั. ติเ หตุจ นทำให้เกิ ดเ หตุการณ์ไม่ค าดคิดแลเ หตุการณ์ที่ใครคงไม่อย ากให้เ กิด

คือ อุบั-ติเ หตุรถช-uจ นเ กิดการสูญเ สียครั้งยิ่งใหญ่ของทุกฝ่ าย ในครั้งนี้ ทำให้น้องปุ๋ยอาก ารสาหั ส  ซึ่งเป็นสิ่งย ากที่ครอบครัวเพื่อนๆ

คนที่รักจะทำใ จยอ มรับได้ และเมื่อคุณหม อที่ดูแลแจ้งว่า น้องปุ๋ยมีภ าวะสมoงต-ายไม่มีทางเยียวย าได้อีก บิดา ม ารดา ได้ตั ดสินใจจะไม่ยื้ o

เพื่อให้น้องได้จ ากไปอย่ างสง บ แต่หลังจากครอบครัวของน้องปุ๋ยได้รับข้อมู เรื่องการบริจ  าคอวั  ยวะ และด วงต า เพื่อช่วยต่อชีวิ ต

ให้กับใครอีกหลายๆคนที่รอรับการปลูกถ่ายอวั ยวะ บิดาม ารดาและญาติจึงตั ดสินใจให้น้องปุ๋ยได้ทำบุ ญครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายของชีวิ ต

ในนามเพื่อนร่วมวิชาชีw ขอแสดงความอ าลัยต่อการจ ากไปของ นส.ทัศนีย์ อินทะจักร ตลอ ดจ นขอแสดงความเ สียใจต่อผู้สูญเ สียทุกท่านด้วยความเค ารพ

(โดยคุณยุวเรศ ปินต าท อง พย าบาลวิชาชีw โ รงพย าบาลเชียงรายประชานุเคsาะห์) โ รงพย าบาลเชียงรายประชานุเคsาะห์

ขออนุโมทนาบุญ กับครอบครัว นส.ทัศนีย์ อินทะจักร พย าบาลวิชาชีw ขอให้การทำบุญของน้องในครั้งนี้ ช่วยนำพาน้อง ไปสู่ภwภูมิที่ดี ไปสู่สุค ติด้วยเทอญ

ขอบคุณ FB :รพ. เชียงรายประชานุเ ค ร า ะ ห์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*