วิธีเพาะเม็ดพริกให้งอกไว ทำง่าย ปลูกได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

สำหรับการเพาะเป็นขั้นแรกของการเริ่มปลูก ซึ่งจำเป็นต้องเพาะกล้าในแปลงเพาะหรือกะบะเพาะชำเพื่อให้ได้ต้นกล้าอ่อนก่อนย้ายออกปลูกในแปลงปลูก โดยนำเมล็ด พั น ธุ์แช่น้ำไว้ 1 คืน และวางในร่ม 1-2 วัน พร้อมทำการเพาะตามขั้นตอน ดังนี้
เตรียมดินเพาะหรือแปลงเพาะด้วยการผสมดินกับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น มู ล สั ต ว์ แกลบ ขี้เถ้าแกลบ ขุยมะพร้าว เป็นต้น

ในอัตราส่วนระหว่าดินกับวัสดุ 2:1แปลงเพาะอาจเตรียมในแปลงดินที่ว่าง โดยการยกร่องแปลงสูง 20-30 เซนติเมตร หากเพาะในแปลงให้คลุกดินกับวัสดุในแปลง แต่หากเพาะในกะบะให้เตรียมด้านนอกก่อน และการเพาะในแปลงให้หว่านเมล็ดพั น ธุ์ในอัตรา 30 กรัม/ตารางเมตรการเพาะในกะบะเพาะให้หยอดเมล็ดพั น ธุ์ 3-4 เมล็ด/หลุม ขึ้นอยู่กับขนาดหลุมกะบะ พร้อมโรยดินกลบเล็กน้อย เมื่อกล้าโต 5-10 เซนติเมตร ให้ถอนเหลือหลุมละต้นหลังการหว่านหรือหยอดเมล็ดให้รดน้ำให้ชุ่ม และรดน้ำทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง

การเตรียมดิน

– แปลงที่ใช้ปลูกควรไม่เสี่ยงต่อน้ำท่วม และสามารถระบายน้ำได้ดีหากฝนตก ซึ่งให้เตรียมแปลง ดังนี้

– หากเป็นแปลงใหม่ ควรไถตากดินพร้อมกำจั ด วั ช พื ช นาน 1 สัปดาห์

– ทำการหว่านปุ๋ ย ค อ กในอัตรา 2-3 ตัน/ไร่ หากดินเป็นกรดควรใส่ปูนขาว 100-200 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมไถกลบยกร่องแปลสูง 20-30 เซนติเมตร กว้าง 40-60 เซนติเมตร

– แปลงกว้างขนาด 30-50 สำหรับปลูกแถวเดี่ยว แปลงกว้าง 80-100 สำหรับปลูกแถวคู่ ขึ้นอยู่กับทรงพุ่มของแต่ละพั น ธุ์

– ปรับระดับแปลง พร้อมกำจั ด วั ช พื ช และตากดินพร้อม 2-3 วัน

วิธีการปลูก

– เมื่อต้นกล้ามีอายุ 30-40 วัน สูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร มีใบจริง 5-7 ใบ และให้งดน้ำต้นกล้า 2-3 วันก่อนย้อยปลูก โดยมีขั้นตอนปลูก ดังนี้

– ขุดหลุมในระยะห่างระหว่างหลุม 50 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับทรงพุ่มของแต่ละพั น ธุ์

– นำกล้าที่ถอนเตรียมไว้ลงหลุมปลูก พร้อมกลบดินให้แน่นพอประมาณ

– รดน้ำให้ชุ่ม และรดทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง

การดูแลรักษา

– เมื่อกล้าตั้งต้นได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์ ให้คลุมแปลงรอบโคนต้นพริกทั้งหมดด้วยผ้าพลาสติกหรือฟางข้าว

– การให้น้ำควรให้ทุกวันในระยะแรก 1-2 ครั้ง และวันเว้นวันในช่วงผลแก่

– การใส่ ปุ๋ ย ควรใส่ปุ๋ ย ค อ กอัตรา 500 กิโลกรัม/ไร่ ทุก 3 เดือน ร่วมด้วยปุ๋ ย สูตร 15-15-15 หรือ 14-14-21 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ และระยะออกด อ กให้ใส่สูตร 12-12-24 อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่

– การกำจั ดวั ชพื ช ควรกำจั ดทุกๆ 1 เดือน โดยเฉพาะบริเวณรอบโคนต้น

การเก็บผลผลิต

– การเก็บผลพริกจะเริ่มเก็บเมื่อพริกเริ่มเปลี่ยนสี ขึ้นกับสายพั น ธุ์ที่ปลูก โดยทั่วไปพริกจะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 2-3 เดือน หลังย้ายปลูกในแปลง

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*