ข้อควรระวัง ก่อนกินย า ฟ้ าทะลายโจร

ย า ส มุ น ไ พ ร ที่หลายคนนึกอ อ กชื่อเเรกๆ คงหนีไม่พ้น “ฟ้ า ท ะ ล า ย โ จ ร” ทีมีส ร ร พ คุ ณ ช่วยแก้หวัด แก้ไข้ ไม่สบาย เจ็บคอ เเละก ร ะหายน้ำ เลยไปจนถึงช่วยรั ก ษ า อ า ก า รท้องร่วง ปัสสาวะสีเข้ม แถมยังไม่ส่งผลเสียต่อตับ หลายๆคนจึงนำมาทานแก้หวัดแก้ไข้แ ท น ย า ป ฏิ ชี ว น ะ

แต่ย าที่มีประโยชน์ขนาดนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะกับสุขภาพของทุ ก ๆ ค น ยังมีข้อค ว ร ร ะ วังอีกมากมายที่คุณควรทราบก่อนที่จะท า น ย า ฟ้าทะลาย โจร

ข้อควรระวังก่อนกินย า ฟ้ า ท ะ ล า ย โ จ ร

1.เราไม่ควรท า น ย าฟ้าทะลาย โจรติดต่อกันนานจนเกินไป เพราะจะทำให้มีอ า ก า รข้างเคียง เช่น ท้องอืด อาหารไม่ย่อย แขนขาไม่มีแรง จึงไม่ควรทาน เ กิ น 7 วัน หากกินไป 3 วันแล้วอ า ก า รต่างๆ ยังไม่ดีขึ้น เราควร พ บ แ พ ท ย์เพื่อจะทำการรั ก ษ าอย่างตรงจุดอีกครั้ง

2. ฟ้าทะลาย โ จ ร เหมาะสำหรับอ า ก า รที่ไม่สบาย เป็นไข้แบบ “ร้อน” หมายถึง ตั ว ร้ อ น เจ็บคอ ร้อนใน กระหายน้ำ เหงื่อออก ท้องผูก ปัสสาวะสีเข้ม จึงไม่เ ห ม า ะ สำหรับผู้ที่เป็นไข้แบบ “เย็น” หรือที่มีอาการอุ้งมืออุ้งเท้าเย็น ปัสสาวะปริมาณมาก หรือมีอาการหนาวสั่นมากกว่าปกติ เพราะย า ฟ้ า ทะลาย โ จ รมีฤทธิ์เย็นนั่นเอง

3.สตรีมีครรภ์ และสตรีที่กำลังให้นมบุตร ไม่ควรทานฟ้าทะลาย โจร เพราะอาจจะส่ ง ผ ล ต่ อ เ ด็ กในท้ อ งได้
4.ฟ้าทะลาย โจร จะไ ม่ เ ห ม า ะสำหรับผู้ที่มีความดันต่ำ เพราะว่าฟ้าทะลาย โ จ รนั่น มีคุณสมบัติช่วยล ด ค ว า มดันโลหิต ดังนั้นจึงเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงมากกว่า

5.ในบางรายอาจมีอาการแ พ้ ย า หรือว่ามี อ า ก ารข้างเคียงอื่นๆ ได้ เช่น ผื่นขึ้น ปากบวม หน้าบวม ตัวบวม หรือห า ก แพ้มากๆ ก็อาจจะเป็นภูมิแพ้เฉียบพลัน จนทำให้ช็ อ ก เ สี ย ชี วิ ต ได้เช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรแท้ๆ หรือย า ป ฏิ ชี ว น ะ ล้วนมีข้อจำกัดในการใ ช้ ไ ม่ เ ห มื อ นกัน เพราะฉะนั้นก่อนทาน เราควรเช็คข้ อ ค ว ร ร ะ วั งเหล่านี้ให้ดี ก่อนที่จะสายเกินแก้

ขอบคุณที่มา https://xn--12cc0dik2d5ak9em9l6d.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b8%a3-3/

เรียบเรียงโดย ลูกอีสานซิตี้

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*