““ส่งกำลังใจให้ บุ๋ม ปนัดดา

บุ๋ม ปนัดดๅ

รื่องรา วข องพิธีก รสาวสายส ตรอง บุ๋ม ปนัดดา ที่ล่า สุดทำ เอา ห ลา ยคนทั้งตกใจ ทั้งเป็นห่วง หลังลูกสา วน้อ งอั นดามัน ได้โพ สต์ภาพบุ๋ ม ขณ ะนอนอยู่บ นเตี ย งที่โ รงพย าบา ล

พร้อมเขี ยนข้อ ความแจ้งว่า “แม่ ขอหยุ ดงา นห นึ่งวัน เนื่อ งจาก ต้องเข้ าห้องไอ ซียู ส่ วนอา การอั ปเดตเป็นยั งไง จะแจ้ง อีกทีนะ คะ-อันด า มัน”

นักข่าวไ ด้รับ แจ้งจา กผู้จัดการส่ว นตัวของบุ๋มว่า เมื่อช่ว งเช้าวานนี้ บุ๋มมีอากา รภู มิแ พ้กำ เริบ ซึ่งปกติบุ๋มเ ป็น ภูมิแ พ้อยู่แล้ว โดยอ าการเริ่ม จากมีผื่น แดง แน่นห น้าอ ก

คุณหมอก็เลยใ ห้น อนร อดูอาก ารใน ห้อง I C U เนื่องจากมีภาวะภู มิแ พ้ขั้น รุน แร ง และยังหาสาเหตุไม่ได้ ว่าแ พ้จ ากอะไร ต้ องร อผลตรว จเ ลื oดจากแลป

คุณหม อยั งให้พักใ น ห้อง I C U ไปก่ อน แต่ค าดว่าวันนี้ก็น่ าจะออกมา ทำ งา นได้ตามปกติแ ล้ว ส่วนสาเหตุอาการแ พ้ คุณหมอยั งไม่ทราบสา เหตุที่แ น่ชัด เนื่อ งจากก่ อน บุ๋มจะเริ่ม มีอา การภู มิแ พ้กำเริบ เจ้ าตั วได้ทานอาหา รไปห ลายอ ย่าง

ขณะที่บุ๋ มเมื่อวาน นี้ก็ได้โ พสต์ คลิ ป ตัวเอ งขณะอ ยู่ใ นห้ อง I C U โ ดยมีเค รื่อง ช่วยหา ยใจและอุป กรณ์รักษาเต็มตัว แต่ ก็ยั งพูดคุยได้ปกติ โดย ในคลิ ปบุ๋ มบอกว่า

ด้านนอกก็จะเป็ นกระจก แต่ ตอ นนี้เ ขาปิดม่า นให้ เ พราะญ าติคนไข้จะเดิ นไปเดินมา ยัง ไหวอยู่ เดี๋ยวมารีวิว ให้ดู ต้องเข้ามาตาม นะ IC U เนี่ย บ๊ ายบ าย

ด้านนอกก็จะเป็ นกระจก แต่ ตอ นนี้เ ขาปิดม่า นให้ เ พราะญ าติคนไข้จะเดิ นไปเดินมา ยัง ไหวอยู่ เดี๋ยวมารีวิว ให้ดู ต้องเข้ามาตาม นะ IC U เนี่ย บ๊ ายบ าย

และ บุ๋ ม ยั งไ ด้เขี ยนแ คป ชั่นใน ติ๊กต็อกว่า “ป่ วยเอง รีวิ วเอง นักเลงพ อ ภูมิแพ้ กำเริบ ยังไหวอยู่ ไอ ซียู

และล่าสุดเมื่อคืนนี้ บุ๋มก็ ได้โพสต์ภาพชู ส อ งนิ้ว ในอินส ตาแกรมพร้ อมอัพเดทอ าการตัวเองให้ทร าบว่า ดีขึ้นเยอ ะแล้วค่ะ แต่ยังต้ องอยู่ในห้องไอซียูอีก หนึ่งคื น(มั้ง ) ขอ บ คุณทุก กำลั ง ใจ นะ คะ

VDO แห่ส่งกำลังใจให้ “บุ๋ม ปนัดดา” หลังโรคกำเริบ หมอเร่งช่วยรักษา !!!

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*